top of page
Image by Marius Oprea

Påverka politik

Att påverka politiska beslut är inte rocket science men det kräver ett strategiskt och uthålligt arbetssätt. Vi hjälper till i det arbetet och gör allt från stakeholderkartläggningar, budskapsplattformar till att stötta i taktiska vägval, opinionsundersökningar och politiska kontakter.

Lobbying: Text

Politisk påverkan steg för steg (lobbying for dummies)

Några steg att ta när man ska påverka politiska beslut. Allt måste inte ske i den ordningen, men allt kan inte göras samtidigt! Det här är inte rocket science, men det kan vara bra att arbeta med den här typen av frågor på ett strukturerat sätt. Här ett litet försök!

Lobbying: Text

1. Sätt förändringsidén

Vi vill åstadkomma en förändring och vi vet i vilken riktning vi vill gå i men vi har inte hela kartan framför oss. Ändå försöker v sätta en målbild eller vision – låt oss kalla det för en förändringsidé.

2. Analysera nuläget

Vad är vi för typ av aktör? Hur är den mediala bilden? Har vi behövt hantera kriser? Vilka är konkurrenter om uppmärksamheten? Vilka trender och tendenser ser vi hos befolkning/konsumenter? Vilka är de viktigaste beslutsfattarna? Hur ser beslutsprocesserna ut?

3. Sätt utmaningar

När vi har bilden klart för oss identifierar vi utmaningarna vi står inför. Vi går ärligt igenom vilka utmaningar vi har i förhållande till förändringsidén men också sett till vad vi är för typ av aktör.

4. Sätt förändringsmål

Utifrån förändringsidén, researchen och utmaningarna, sätter vi förändringsmålet. Det ska helst vara väldigt konkret, och vara lätt att utvärdera.

5. Sätt regi och taktik

Vi identifierar hur vi kan åstadkomma förflyttningar av positioner och makt, hur vi blir en trovärdig samhällsaktör och hur vi kan bidra till att skapa ett förändringstryck hos väljare, konsumenter, kunder eller medlemmar.

6. Gör en plan

Vem gör vad när och hur?

7. Genomför planen

Just så. Genomför planen, men utvärdera löpande om interna och yttre förändringar kräver att ni också ändrar planen. En föråldrad plan är en ogenomförbar plan.

8. Utvärdera

När firar vi segrar? Hur förklarar vi misslyckanden? Hur lyckas vi bättre framöver?

Lobbying: Infographics

Frågor och svar

Lobbying: Text

Är det svårt att påverka politik?

Svårt och svårt. Det är inte rocket science och handlar mycket om sunt förnuft. Att påverka politiska beslut handlar i mångt och mycket om att göra sig relevant som samhällsaktör, att gå från särintresse till allmänintresse. Det gör man med kommunikationen som verktyg. Det speciella med politiken är att den har en egen logik, men när man har satt sig in i den så börjar saker lossna.

Varför ska man påverka?

Ala berörs av politiska beslut. Att påverka politiker och andra beslutsfattare är en viktig del av demokratin. Politisk påverkan kan förändra villkoren för er verksamhet. Men det gör er också till en viktigare aktör i samhället och kan på det sättet stärka ert varumärke.

Är det samma sak som lobbying och public affairs?

Ja. Kärt barn har många namn. Lobbying har på många sätt blivit ett begrepp som har fått en negativ klang, inte minst för att alltför många aktörer vill påverka politiken i det fördolda. Att vara öppen med att man vill påverka är viktigt om man på sikt vill vara framgångsrik i sitt påverkansarbete och om man vill stärka sitt varumärke. 

Hur kan jag lära mig mer?

Här ovan finns några tips på hur man kan gå till väga. Läs också fler frågor och svar (inte minst om lobbying) här.

Du kan lära dig mer om politisk påverkan genom att gå en kurs genom PolitikPejl. Eller så kan du höra av dig till oss på Influera så kan vi berätta mer!

Lobbying: Lista
Lobbying: Blog2 Custom Feed
Lobbying: Text
bottom of page