top of page

WOMEN IN TECH

Women in Tech Sweden är en del av en global rörelse som strävar efter att skapa en mer jämställd och inkluderande tekniksektor. Women in Tech Sweden startade på internationella kvinnodagen för elva år sedan och har sedan dess vuxit till en gemenskap, en plattform och en rörelse. Idag har vi 23 000 medlemmar. Vi har även ett 40-tal partners som består av Sveriges största och mest namnkunniga företag, bland andra Accenture, EY, ABB, Knowit, Sandvik, Bonnier, WSP, TietoEvry, Skandia, EasyPark, Tobii, Electrolux, Folksam, Vattenfall, Tele2, ATG och Scania.


Uppdraget för Women in Tech är att inspirera kvinnor att välja en karriär inom STEM-sektorn och därför är vi särskilt glada att regeringen nu arbetar med en STEM-strategi. På senare år har det fattats en rad politiska beslut som kan främja intresset för STEM-utbildningar, inte minst ökningen av antalet undervisningstimmar med matematik och naturorienterade ämnen i grundskolan.[1]


Men det behövs fler insatser som särskilt fokuserar på kvinnor och flickor. Med vårt stora nätverk av kvinnor och arbetsgivare inom techsektorn har vi en del tankar som vi här vill förmedla. Hur fina strategier man än skriver så är det viktiga att strategin de facto leder till förändring. Därför är vi angelägna om att regeringens STEM-strategi också blir genomförbar, och det kräver inte bara samsyn utan också samarbete.


Det är inte hållbart att kvinnor inte är delaktiga eller omfattas av forskning och utveckling av nya produkter och tjänster. Ett exempel: alltsedan man började med krocktester av bilar för 50 år sedan har manliga kroppar varit normen för dessa tester. Att inte inkludera exempelvis kortare kroppar och kvinnokroppar med en bebis i magen kan ha livsfarliga konsekvenser. Det sker förändringar inom det området, och det är en av många illustrationer varför kvinnor i högre grad behöver gå i STEM-utbildningar och välja den typen av yrken. När vi nu står inför nästa stora tekniska skifte med generativ AI kommer vi som är samhällsaktörer behöva bevaka att utveckling av de kommande tjänsterna görs med mångfald, inkludering och jämställdhet som en del av kravställningen. Annars riskerar vi att klyftorna mellan människor blir att vidare och djupare.


Det finns ljuspunkter. Under flera år har vi frågat medlemmar i Women in Tech om de har för avsikt att stanna i tech-branschen, och svaret har legat stadigt runt 40 procent som har övervägt att lämna branschen. Även andra undersökningar, från till exempel McKinsey, visar på liknande nivåer. 2023 såg vi en stark förbättring i vår undersökning förra året då bara 20 procent av våra medlemmar svarade att de funderar på att söka sig vidare till andra branscher, och det är självfallet goda nyheter! Men tech-bolagen måste fortfarande bli bättre på att förstå sina målgrupper och den potential det innebär att femtio procent av befolkningen är kvinnor. Därför är Women in Tech inriktade på att i högre grad få in kvinnors perspektiv inom både dataanalys, programmering, design, ledarskap, systemvetenskap, beteendevetenskap och marknadsföring.


Även i grundskolan finns det goda förutsättningar. Redan idag presterar 15-åriga flickor bättre i naturvetenskapliga ämnen än pojkar, och de är jämbördiga inom matematikområdet.[2] Det handlar alltså i grunden inte om att flickor har sämre förutsättningar att ta till sig av kunskap inom STEM-området, tvärtom. Istället måste vi fråga oss varför inte flickor och kvinnor i tillräckligt hög grad är intresserade av STEM-relaterade utbildningar. Det finns en rad förklaringar, några av dem ligger i skillnader i uppväxtvillkor, normer och attityder kring könsroller redan i unga år. Även ämnesinnehåll i utbildningarna, klassrumsundervisningen och pedagogiska metoder påverkar flickors intresse av STEM-relaterade ämnen.


Ytterst handlar det handlar om könsstereotyper och sociala normer som påverkar flickors och kvinnors intresse för STEM men det handlar också om brist på kvinnliga förebilder som påverkar flickors intresse för dessa ämnen och yrken. Och när kvinnor väl är på arbetsmarknaden finns det inslag av diskriminering och fördomar, allt från att kvinnor behandlas och värderas annorlunda än män i arbetslivet till ren och skär diskriminering av kvinnor som avskräcker kvinnor från att utmana invanda köns- och maktstrukturer.


Att förändra attityder och öka intresset bland flickor i unga åldrar är ett förändringsarbete som kräver många olika aktörers inblandning, därför krävs en kombination av insatser, varav några redan behöver starta i förskoleåldern. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det inte bara handlar om att investera i flickor och kvinnor, i lika hög grad krävs att pojkar och män kan stöttas så att kvinnors position i STEM-sektorn kan stärkas.


Nedan kommer ett antal förslag från vår sida.


Utbilda och inspirera pedagoger i förskolan

Förskolepersonal spelar en avgörande roll för att väcka intresset för STEM-ämnen bland barn, särskilt flickor, om barnen exponeras för STEM då de i en mycket tidig ålder börjar utveckla intressen och förmågor. Forskning visar att flickor kan känna sig mindre kompetenta i STEM-ämnen jämfört med pojkar, trots liknande prestationer. Förskolepersonal kan motverka dessa stereotyper genom att uppmuntra alla barn, oavsett kön, att delta i STEM-aktiviteter, exempelvis genom att använda vetenskapliga och matematiska koncept i verkliga situationer. För att åstadkomma en sådan utveckling krävs att förskolepersonal utbildas och inspireras, något som Women in tech kan bidra med på olika sätt.


Utbilda och inspirera på Lärarutbildningen

Att öka intresset för STEM-utbildningar och yrken på svenska skolor kan uppnås genom en kombination av inspirationsföreläsningar, workshops och ändringar i lärarutbildningen. Inspirationsföreläsningar kan hållas av framstående forskare, ingenjörer och andra yrkesverksamma inom STEM-fält. Även här kan Women in tech bidra med föreläsningar. Praktiska workshops kan ge lärarstudenterna möjlighet att tillämpa pedagogiska grepp som främjar intresset bland flickor och kvinnor för STEM-utbildningar i klassrummet.


STEM-prao för flickor

Regeringen bör göra en riktad satsning till skolor eller kommuner (genom SKR?) som arbetar för att arbetsgivare i STEM-sektorn blir bättre på att ta emot flickor som prao-elever. Women in tech kan facilitera ett sådant projekt, exempelvis genom att uppmuntra och samordna kommuner och arbetsgivare inom STEM-sektorn.


STEM-studiebesök i högstadiet

Skolor bör i högre grad ges möjligheter att organisera studieresor till företag, laboratorier, universitet och forskningsinstitut där eleverna kan se STEM i aktion. Detta kan ge dem en bättre förståelse för hur det de lär sig i klassrummet används i verkliga världen.


Mentorprogram med kvinnliga förebilder i gymnasiet

Etablera ett mentorskapsprogram där eleverna kan kopplas ihop med yrkesverksamma inom STEM-fält. Dessa mentorer kan ge vägledning, råd och stöd, samt ge eleverna en realistisk bild av vad det innebär att arbeta inom STEM.


Utbilda och inspirera SYV

Women in tech och andra aktörer kan hålla utbildningar. Vi föreslår ett statligt anslag för att göra en utbildningssatsning på studie- och yrkesvägledare i grundskolan och gymnasiet.


Förändra grundskolans läroplan så att STEM genomsyrar fler ämnen

Flickor har lättare i grundskolans naturorienterade ämnen. Samtidigt är intresset att söka sig till den typen av ämnen i gymnasiet alltför lågt. Det behövs en förändring av grundskolans läroplan så att nyfikenheten till STEM-utbildningar ökar. Det kräver delvis ändrad pedagogik, men framförallt behöver ämnen korsbefruktas i högre grad så att fler infallsvinklar av STEM-relaterade ämnen kan upptäckas bland flickor i grundskolan. Varför inte komplettera NO med ett nytt ämne – innovation – i grundskolan?


Förändra utbudet i gymnasieskolan genom förändrade program

Inom gymnasieskolan kan mycket göras. Att få fler kvinnliga studenter att söka till utbildningar med en inriktning inom STEM kan antingen göras genom att förändra utbudet av gymnasieprogram, exempelvis med ökat fokus på miljövetenskap eller där ämnen som bioteknik och datavetenskap kombineras tydligare med andra ämnen såsom samhällsvetenskapliga eller estetiska program. Eller så kan man öka inblandningen av STEM-relaterat innehåll i fler gymnasieprogram genom ändringar av läroplanen, exempelvis genom att tydligare inkludera kvinnors bidrag till vetenskap och teknik i läromedlen samt att använda undervisningsmetoder som är mer tilltalande för kvinnor.


Investera i kvinnliga nätverk i kommuner

Det behövs kvinnliga förebilder inom STEM-området. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skulle kunna initiera ett nätverk som inspirerar kommuner att sprida goda exempel i olika kommuner. Staten kan genom en särskild satsning avsätta medel för ett sådant nätverk. Women in tech kan vara behjälpliga att förse SKR eller den organisation som utses att förse nätverket med kunskap och kvinnor i STEM-sektorn.


Genom att implementera ovanstående är vi säkra på att det går att öka kvinnors intresse för STEM-utbildningar och -yrken. I slutändan ska det inte behövas något Women in tech, utan snarare People in tech.


[1] Fler undervisningstimmar i naturvetenskapliga ämnen har en större positiv effekt på flickor i grundskolan. Källa: https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Eurydike---om-utbildning-i-Europa/eurydikenatverkets-studier/stem-i-norden/

[2] Källa: https://www.skolverket.se/getFile?file=12177

WIT: About
bottom of page